பா. ரெங்கதுரையின் சிறு குறிப்புகள்

Monday, May 30, 2011

தமாசு

அராத்து: உத்தம தமிழ் எழுத்தாளன் எழுதிய கதைகளிலேயே உங்களுக்குப் பிடித்தது எது?

சாரு: நாச்சார் மட விவகாரம்.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home